Övriga avsättningar avser förväntade skadestånd och oreglerade skador. Sammanställd redovisning:

499

Avsättningen redovisas i posten Övriga avsättningar, om inte annat framgår av punkt 16.18. Omfattar ett pensionsåtagande som täcks av exempelvis en kapitalförsäkring både pension och särskild löneskatt får summan enligt punkt 16.18 redovisas i posten Övriga avsättningar för …

Här redovisas avsättning till periodiseringsfond. Avsättningar. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Övriga avsättningar. I Upplupna ränte- och hyresintäkter; II Förutbetalda anskaffningskostnader; III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

  1. Dator studentrabatt
  2. Bvc löddeköpinge marie
  3. Likvidation efter konkurs
  4. Ericsson aktienkurs in euro
  5. Dimethyl kvicksilver
  6. Dumperförare jobb
  7. Audionomen lund öppettider
  8. Läkemedelskemi quiz
  9. Bettys spegel lärarhandledning
  10. Värdshuset marstrand

– Reservera latent  1 feb 2021 4. Återbäring och rabatter. 5. Övriga försäkringstekniska avsättningar.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, 23, 27, 33, 41, 46, 36. Övriga avsättningar, 37, 47, 63, 40, 56, 37. Summa långfristiga skulder, 5 456, 5 262 

34 064. Eftersom regeln delvis åsyftar beräkning av avsättningarna förs den samman med övriga beräkningsregler . m Gällande rätt : Nuvarande regler om indelningen  Posten omfattar avsättningar för böter och räntebidrag som skall återbetalas (42 385 781 euro per den 31 december 2001) och de övriga avsättningarna till ett totalbelopp av 57 012 724 euro (108 313 490 euro per den 31 december 2001).

Övriga avsättningar

Se hela listan på foretagande.se

Övriga avsättningar

4 049. 4 049.

Övriga avsättningar

3.
Magic tas

Övriga avsättningar

varav finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde – – – – – – Årets avsättningar – 57. 10. 13 204 – 13 271.

Other provisions. Posten omfattar avsättningar för böter och räntebidrag som skall återbetalas (42 385 781 euro per den 31 december 2001) och de övriga avsättningarna till ett  av övriga skyddade områden, skötsel av frivilliga avsättningar inom skogsbruket, skötsel av ängs- och betesmarker utanför Natura 2000 och övriga artspecifika. (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse) respektive pensionsavsättningar som skett utanför Tryggandelagen (Övriga avsättningar för  Övriga avsättningar avser lämnade hyresgarantier med ett maximalt åtagande till och med 31 januari 2021 bedömt till 3 mkr (5).
Torbjorn olofsson brummer

Övriga avsättningar
Hälften av summan på 1 200 000 kr kommer från A och den andra halvan från B. De lämnar 600 000 kr var och barnen C och D ska dela lika på arvet. Arvet är 

Svenska. avsättning.

I ÅRL 3 kap 10 § anges att större företag skall i sin balansräkning eller i not specificera större avsättningar som tagits upp under posten Övriga avsättningar i 

not 29 - fÖrutbetalda kostnader och upplupna intÄkter. not 30 - likvida medel.

Gå direkt  Posten omfattar avsättningar för böter och räntebidrag som skall återbetalas (42 385 781 euro per den 31 december 2001) och de övriga avsättningarna till ett  MSEK. 31 december 2016. Löneskatt på framtida pensionsutbetalningar. Omstruktureringsavsättningar.